معرفی شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی کاردار


شرکت میراث نیکان ماندگار
تصویری ثبت نشده است

         با توجه به بازار سنجی و بررسی های انجام شده در بازار ایران این گروه افق سرمایه گذاری آتی خود را در دو زمینه مواد غذایی ارگانیک و لوازم آرایشی و بهداشتی ترسیم نموده است که فعالیت در زمینه های مواد غذایی ارگانیک می تواند زمینه ساز اشتغالزایی خانوارهای روستایی در غالب گروه های هدایت شده بوده و در قالب یک طرح نو به عنوان یک مکمل در طرح نهضت ملی اشتغالزایی دولت به حساب آید. همچنین در زمینه لوازم آرایشی نیز این شرکت اقدام به اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر اروپایی نموده و هم اکنون در حال اخذ مجوز های لازم جهت واردات لوازم مزبور هستیم .

امید آنکه در این شرکت بتوانیم گروه عظیمی از زنان روستایی و سرپرستان خانوار را تحت پوشش این مجموعه قرار دهیم .