آنتيك 1 کد سنگ:   101
40*60
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : متر مربع
درطيف رنگهاي مختلف