بادبر دو تكه کد سنگ:   103
43*19
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : متر مربع
درطيف رنگهاي مختلف