طرح سرباز کد سنگ:   61
82*28
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : عدد
درطيف رنگهاي مختلف