طرح فروهر کد سنگ:   63
82*43
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : عدد
درطيف رنگهاي مختلف