طرح پاركت کد سنگ:   64
15*60
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : متر مربع
درطيف رنگهاي مختلف