بادبر15 تكه کد سنگ:   69
7*15- 7*30- 15*15-30*30
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : متر مربع
درطيف رنگهاي مختلف