خشن خورشيدي کد سنگ:   78
40*40
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : متر مربع
درطيف رنگهاي مختلف