كنگره کد سنگ:   80
95*15
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : عدد
درطيف رنگهاي مختلف