نيلوفر کد سنگ:   83
120*15- 100*15
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : عدد
درطيف رنگهاي مختلف