پنجره و مكمل کد سنگ:   84
40*40
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : متر مربع
درطيف رنگهاي مختلف