رومي کد سنگ:   88
100*15 - 120*15
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : عدد
درطيف رنگهاي مختلف