ساده کد سنگ:   92
100*15- 120*15
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : عدد
درطيف رنگهاي مختلف