شبستان کد سنگ:   94
40*40
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : متر مربع
درطيف رنگهاي مختلف