شياردار کد سنگ:   96
50*25*7
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : عدد
درطيف رنگهاي مختلف