ورساچه کد سنگ:   97
120*15 - 100*15
از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : عدد
درطيف رنگهاي مختلف