آبرو کد سنگ:   99

از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : عدد
درطيف رنگهاي مختلف