کد سنگ:  

از طریق واحد فروش استعلام گرفته شود.     واحد : متر مربع